News

ดูแลสุสุขภาพดี ห่างไกล อัลไซเมอร์ ขี้ลืม อาการผิดปกติทางสมอง หรือแค่พฤติกรรม เชื่อว่าทุกคนต้องมีอาการขี้ลืม ลืมนั่น ลืมนี่ ซึ่งบางครั้งเราสงสัยว่าอาการที่เราเป็นอยู่เป็นนิสัยขี้ลืม หรือเรามีอาการผิดปกติทางสมอง แอดมินมีคำตอบมาฝากค่ะ Continue Reading